Herstructurering bedrijventerrein Havengebied

Projectinformatie

Masterplan 2005 Havengebied Enschede 

In 2005 heeft de gemeente Enschede het Masterplan Havengebied Enschede vastgesteld. Dit Masterplan is een voorwaarde om in aanmerking te komen voor de TOPPER-subsidies van het Ministerie van Economische Zaken.  

Het Masterplan bevat de kaders/randvoorwaarden voor het (her)ontwikkelen van het Havengebied in Enschede tot een concurrerend (haven)bedrijventerrein én bedrijvenpark voor de komende 30 jaar. Op basis van het Masterplan worden nu projectgewijs - in een periode van naar verwachting 10 tot 15 jaar - herstructureringsprojecten per deelgebied uitgevoerd.

Het Masterplan bouwt voort op bestaande analyses, zoals de Kadernotitie Havengebied (januari 2002).

Bij de herstructurering van het Havengebied is een groot aantal partijen betrokken met ieder eigen beleid, wensen en belangen. Het gaat zowel om partijen die collectieve dan wel publieke belangen behartigen, als om partijen die een individueel (bedrijfs)belang hebben. Omdat het voor het slagen van de herstructurering van het Havengebied van belang is dat het proces door deze partijen wordt gesteund, is de Belangenvereniging Ondernemers Havengebied (BOH) nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling van het Masterplan. Daarnaast heeft er tussentijds overleg plaatsgevonden met de Provincie Overijssel en het Ministerie van Economische Zaken.