Herstructurering bedrijventerrein Havengebied

Onderzoek naar windturbine in het havengebied

Gemeente Enschede en Raedthuys Windenergie onderzoeken de mogelijkheden voor een windturbine in de Binnenhaven.

B&W heeft op 2 maart jl. besloten om samen met Raedthuys Windenergie B.V. nader de mogelijkheden te onderzoeken om een windturbine te plaatsen in het Enschedese havengebied en bij Grolsch. In het havengebied gaat het concreet om de locatie Binnenhaven 152, dichtbij het afvalbrengpunt. Aangezien hier niet eerder met u over gesproken is, vinden wij het belangrijk u hierover te informeren.

Raedthuys Windenergie B.V. te Enschede heeft de gemeente Enschede in het voorjaar van 2009 verzocht medewerking te verlenen aan de realisatie van windturbines in het eerder door de gemeenteraad vastgestelde zoekgebied. Nader onderzoek heeft vervolgens uitgewezen dat het aantal locaties binnen het zoekgebied, waar daadwerkelijk een windturbine gerealiseerd kan worden, beperkt is. In oktober 2009 heeft Raedthuys de gemeente vervolgens verzocht om een herziening van het bestemmingsplan Havengebied. Reden is dat Raedthuys een windturbine zou willen bouwen aan de Binnenhaven 152, nabij het afvalbrengpunt. Deze locatie valt echter butien het eerder door de gemeenteraad aangewezen zoekgebied.

Het college van B&W heeft Raedthuys Windenergie nu toegezegd dat de gemeente Enschede - onder voorwaarden - medewerking wil verlenen aan de bouw van windturbines binnen het zoekgebied en voor locaties in het havengebied en bij Grolsch. De plannen van Raedthuys passen namelijk goed bij de gemeentelijke duurzaamheidsambities en bij de energiedoelstellingen van het havengebied.

Onderzoek heeft uitgewezen dat de realisatie van een windturbine in de Binnenhaven op voorhand niet onmogelijk lijkt. Nadere onderzoeken worden nu gedaan om te bepalen of kan worden voldaan aan de voorwaarden, bijvoorbeeld op het gebied van veiligheid, geluidshinder, (scheepvaart)verkeer of radarontvangst. Ook een herziening van het bestemmingsplan havengebied is noodzakelijk.
De gemeenteraad moet haar instemming geven aan het uiteindelijke plan. Voordat een definitief besluit wordt genomen, gaan we vanzelfsprekend overleggen met de ondernemers van de Binnenhaven en omgeving en met de Belangenvereniging Ondernemers Havengebied (BOH).

Wij houden u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen. Hebt u vragen? Neemt u dan contact met ons op.