Herstructurering bedrijventerrein Havengebied

‘Opeens krijgen we een echt havengebied’

Eind 2014 is de herstructurering van het Enschedese havengebied klaar en wordt het project Binnenhaven opgeleverd. Vanaf 2005 heeft de gemeente gelden gezocht en gevonden om de opknapbeurt van bedrijventerrein en haven en de noodzakelijke innovatie ter hand te kunnen nemen. Havencoördinator Irma Lissberg heeft de geldstromen altijd gemonitord en wijst ondernemers nu op nieuwe subsidiemogelijkheden. Daarover is iedereen enthousiast. Ook bij de opzet van het regionaal havenbedrijf is zij nauw betrokken.


artikel2-lissberg-kDe provincie heeft subsidies beschikbaar gesteld voor vervoer over water, onder andere om knelpunten bij bruggen op te lossen en voor het opknappen van kades en kadefaciliteiten. Daarover heeft de BOH in mei een brief verzonden naar alle leden. Er zijn drie tot vier bedrijven die in aanmerking wensen te komen voor de subsidie. ‘Omdat we  weten wie gebruik maakt van de kades, kunnen we hier wat mee,’ zegt Irma Lissberg. De provincie betaalt 50% en de ondernemer de andere 50%. De maximum bijdrage van de provincie is 150.000 euro per project. In totaal is voor deze subsidie 1.15 miljoen euro beschikbaar. ‘Dat is niet zoveel geld, als je in aanmerking neemt dat het om een bedrag gaat dat voor de hele provincie bedoeld is en er in andere gemeenten ook  een beroep op dit potje wordt gedaan. Bij ons is iedereen de laatste jaren erg betrokken bij alle innovaties en verbeteringen in de haven. Het leeft zeer en wij kunnen de ondernemers gemakkelijk bereiken. Vanaf 1 april is deze subsidieregeling van kracht.’

Nieuwe voorzitter

‘Onder het voorzitterschap van Gertjan Ardesch hebben we veel bereikt met de BOH. Het leuke is dat we met Peter Wissink, de nieuwe voorzitter, doorgaan waar we gebleven waren. Hij heeft weer een andere expertise, andere belangstelling en andere contacten: dat is gunstig. Opeens krijgen we een echt havengebied, de neuzen staan dezelfde kant op. Als je ziet dat het bij de buren mooi wordt, doe je mee. De ondernemers zien in dat het investeren in hun pensioen en in de toekomst is. Vastgoed ligt op het moment natuurlijk onder vuur qua waarde, maar dat gaat veranderen. Bovendien doen ondernemers die mee-innoveren, ook iets voor de stad. Dat weten wij te waarderen. We hebben sinds de verkiezingen ook een nieuwe wethouder  voor het  havengebied: Patrick Welman. Zijn voorganger Marijke van Hees trok hard aan de ontwikkelingen op het gebied van logistiek en vervoer over water, we hopen dat we dit kunnen doorzetten.’ 

In 2015 van start

hoogenberg-kl‘Op 1 januari 2015 moet het Regionaal Havenbedrijf van start gaan. Luit Hoogenberg heeft vanaf april 2012 veel voorwerk gedaan. Daarbij is het  gelukt om ondernemers mee te krijgen bij het gezamenlijk aanleggen van kades en bij het uitruilen van grond. Daar heeft de BOH trouwens ook een belangrijke rol bij gespeeld. Henk Hilbolling en Hoogenberg trokken samen op. Dat is ook goed geweest: als gemeente kun je dat lobbyen toch moeilijker doen, omdat je veel verschillende petten op hebt: je bent (deels) eigenaar, vergunninghouder, handhaver en dergelijke. Er zijn wel zes afdelingen bij betrokken: grondbedrijf, vergunningen, ondernemersloket, economische ontwikkeling, projecten, bestemmingsplannen.’

Enschede in het Regionaal Havenbedrijf

Irma Lissberg en Luit Hoogenberg hebben erover nagedacht hoe een Enschedees havenbedrijf eruit zou moeten zien en hoe dat geïntegreerd zou kunnen worden in een regionaal havenbedrijf. Lissberg: ‘We wilden de opzet in Enschede anders maken dan in Rotterdam. Daar heeft het havenbedrijf ook grond in eigendom. Wij zeiden: laten we het simpel houden, laten we eerst maar eens het beheer van de haven vergemakkelijken. Vanaf de sluis van Eefde dezelfde regels hanteren en dezelfde bedragen heffen, werken met havenmeesters die elkaar vervangen en helpen als het nodig is. Eén rekening schrijven in plaats van vijf. Rond de zomer komt er een voorstel voor het havenbeheer. We gaan samen tellen en registreren, de havenmeesters gaan samenwerken en er komt een kwartiermaker om de zaak uit te bouwen tot een echt havenbedrijf. We werken nauw samen met Port of Twente en Schuttevaer. We hebben ook te maken met veel verschillende gebruikers van het kanaal: naast het vervoer van goederen praten we ook met bijvoorbeeld de roeiverenigingen, bedrijven die water lozen of water onttrekken en de vissers.’

artikel2-haven

De miljoenen aan investeringen zijn nog maar het begin

Al vier jaar wordt er overleg gevoerd over de aanleg van nieuwe kades. Irma Lissberg: ‘De sterkte van de Enschedese haven is dat er genoeg ruimte is voor nieuwe bedrijven. We hebben bijvoorbeeld 1.5 hectare grond liggen naast Vredestein, waar ook een nieuwe kade wordt aangelegd. Dat nieuwe natte kavel is eigendom van de gemeente. De zwakte van onze haven is dat hij ‘het eindpunt van de trein en van de boot’ is. De sterkte van Enschede in de regio is het bulkvervoer.  In Twente heeft elke haven zijn eigen profiel en ze zijn geen concurrenten van elkaar. Enschede is een bouw- en bulkhaven, Hengelo een containerhaven. Waar we op moeten letten bij het Regionaal Havenbedrijf is dat er genoeg geld beschikbaar blijft om alles op peil te houden. Er is veel geïnvesteerd in de Enschedese haven vanaf 2000: €25 miljoen. Daarvan was 27% gemeentegeld, 45% kwam uit subsidies van de provincie, de Europese Unie, Den Haag en 28% was opbrengst uit investeringen van derden door koop/verkoop grond en panden. Van die 28% is 20% voor achterstallig onderhoud uit gewone beheermiddelen betaald en 7% is betaald uit een spaarpotje. Wij zijn elk jaar zuiniger geweest. Aan het eind van het jaar bleef er steeds vaker iets over. Er waren ook tegenvallers: de grond bleek duurder dan we dachten, maar we hebben ook aanbestedingsvoordeel bij aanleg van de weg gehad. Door projecten met elkaar te verknopen, hebben we geld met geld kunnen maken en steeds meer deelprojecten kunnen oppakken. Nu zijn we ook aan de slag met de leefbaarheid van het Havengebied, samen met werknemers en werkgevers. In de afgelopen tien jaar – sinds de start van de herstructurering – is er heel veel geld in het gebied gepompt door overheden en bedrijfsleven. Dat is goed te zien. Het Havengebied is goed bezet en de samenwerking tussen de partijen is uitstekend. Hier moeten we aan vast houden.’

IN DEZE NIEUWSBRIEF