Herstructurering bedrijventerrein Havengebied

Baggerwerk in Enschedese haven gestart

De firma Schilder is gestart met het uitbaggeren van de Enschedese haven. Het betreft onderhoudswerkzaamheden om de haven en delen van het Twentekanaal weer op de normale diepte te krijgen.

baggeren  10 Het baggerslib uit het kanaal bestaat voor 75% uit schoon slib en zand en voor 25% uit verontreinigd slib. Het verontreinigde slib gaat per schip naar een verwerker in Deventer. Het schone slib wordt, conform het Besluit Bodemkwaliteit, via pijpleidingen naar een aantal depots gespoten. De depots iggen vlak bij het kanaal. Het slib en zand kunnen op die locaties nuttig worden toegepast om de grond te verhogen en uit te vlakken. In de haven van Enschede ligt ook een cutterzuiger die de verspreidbare baggerspecie opzuigt en verpompt via vloeistofdichte persleidingen.

Het baggerwerk is inmiddels begonnen. Ondernemers die gebruik maken van het kanaal worden door de aannemer over de werkzaamheden en eventuele overlast als gevolg daarvan geinformeerd. Eind 2013 is het baggerproject volledig afgesloten inclusief de verwerking van het slib en de afvoer van het schone zand.