Herstructurering bedrijventerrein Havengebied

Lotgerink: ‘Investeringen vervroegen en herverkavelen’

Kwartiermaker Wilfried Lotgerink besprak tijdens de ondernemersavond de herinrichting van de private bedrijfskavels. Hij heeft al met veel ondernemers gesproken. Het is hem opgevallen, zo zei hij, dat veel ondernemersplannen inmiddels gewijzigd zijn. Er is inmiddels al 1000 meter kade in optie. ‘Nu investeren, betekent uiteindelijk eerder terugverdienen.’

 

Bij de start van het herstructureringsproject Binnenhaven zag de gemeente vier doelen. Allereerst moest de neerwaartse spiraal doorbroken worden. Verder moesten de wensen van de ondernemers in kaart gebracht worden met aandacht voor onrendabele investeringen, sloopkosten en saneringskosten. Ten derde zag en ziet de gemeente het als haar taak om mee te zoeken naar financiële dekking en naar nieuwe kansen voor de haven. Denk daarbij aan nieuwe activiteiten door recycling te bundelen en de zware milieucategorie 5 mogelijk te maken, ‘de Binnenhaven als een icoon van duurzaamheid’, in de woorden van Wilfried Lotgerink. ‘We moeten meehelpen om investeringen te vervroegen en om te herverkavelen. Het terrein moet toekomstgeschikt gemaakt worden voor de huidige ondernemers,’ aldus Lotgerink. Het vierde en laatste doel bij de aanvang van de herstructureringsronde was opinievorming bij de ondernemer. Duidelijk moest worden dat de waarde van het vastgoed zal toenemen, dat de ondernemer geen onrendabele investering doet, ook niet als er overheidssteun is: die zal nooit van invloed moeten zijn op de investering van de ondernemer. Nu investeren betekent uiteindelijk eerder terugverdienen.

Huidige status privékavels
Lotgerink heeft inmiddels met 40 ondernemers gesproken. De helft van hen wil in een of andere vorm investeren. De ruimte gaat beter en efficiënter gebruikt worden: de kavels worden groter en het aantal daalt van 50 naar 38. Door verstandig uitbreiden en inkrimpen kan verhuizing en leegstand worden voorkomen. Autonome groei van de bedrijven is mogelijk. Dit zal extra arbeidsplaatsen opleveren. Focussen op recycling en duurzaamheid is goed. Daarin past ook het terugdringen van het transport over de weg ten gunste van vervoer over water. Dat heeft de toekomst. Zeer concreet is het gegeven dat ondernemers in totaal 1000 meter kade in optie hebben.

Private bedrijfskavels in hoofdlijnen
Wilfried Lotgerink noemde vier projecten. De entree van de Binnenhaven moet er goed uitzien. In onderzoek is de mogelijkheid om in de villa een horecafunctie voor de gehele haven te vestigen. Verder ziet het middenterrein er niet goed uit, daar dient herverkaveling plaats te vinden. Dertig hectare zal van eigenaar veranderen of een andere bestemming krijgen, de kavels worden groter en meer aaneengesloten, de ruimte wordt efficiënter gebruikt en er wordt 1000 meter kade voor de huidige ondernemers aangelegd. Ten derde: aanpassing van het afvalbrengpunt en tenslotte de prognose van Sesam (NIBA) aan de Handelskade. Men verwerkt nu 400.000 ton (bulk)goederen per jaar; in het jaar 2020 zal dat 1 miljoen ton zijn.

bekijken infowand

Afspraken private bedrijfskavels
Rondom de herinrichting van de bedrijfskavels zullen er vaste afspraken moeten komen. Daarbij geldt een aantal uitgangspunten. Op een bedrijfsterrein is een woonfunctie onwenselijk. Met bewoners wordt overleg gepleegd over vrijwillige beëindiging van de woonfunctie. Ondernemers zijn verder zelf verantwoordelijk voor voldoende ruimte op het eigen terrein om te kunnen laden en lossen en parkeren. In geval van nieuwbouw of verbouw van bedrijfspanden geldt dat er afspraken vastgelegd worden over afwatering, beeldkwaliteit en duurzaamheid. Hetzelfde geldt voor de gebruikte terreinafscheidingen. Verlichtingsmasten moeten zo min mogelijk overlast veroorzaken en zullen dus tegen de bedrijfsgevel geplaatst worden. Daarvoor wordt een zakelijk recht-overeenkomst opgesteld.

Over de financiering, het gebruik en het onderhoud van de kades en de gebruiksruimtes worden eveneens afspraken gemaakt.

Werk, duurzaamheid, windturbine
Rien Wilderink sloot het gemeentelijk voorlichtingsavondje af met een rijtje van drie belangrijke ontwikkelingen bij de herstructurering. Allereerst de werkgelegenheid: dankzij de herstructurering zijn er 300 structurele arbeidsplaatsen extra te verwachten. Dat zouden er misschien nog meer kunnen worden. Vervolgens duurzaamheid: dat is een vast item bij alles rondom de herstructurering, ook volgens besluit van de gemeenteraad. De gemeente biedt ondernemers de mogelijkheid een (gratis) energiescan te laten maken. Contactpersoon bij de gemeente: Merijn Frauenfelder. Ten derde: de mogelijke komst van een windturbine aan de Binnenhaven. De Enschedese Raedthuysgroep verricht er onderzoek naar (Arthur Vermeulen, Gerwin Leever).