Herstructurering bedrijventerrein Havengebied

Alle politieke partijen enthousiast over herstructureringsplannen

In de stadsdeelcommissie-West reageerden de gemeenteraadsleden zeer positief op de herstructureringsplannen voor het havengebied. ‘De Binnenhaven is een kostbare ruwe diamant.’

In de commissievergadering van 23 november bleek het politieke draagvlak voor de ambitieuze plannen zeer groot. Van links tot rechts bleken de politieke partijen positief tot zeer positief. De gemeenteraadsleden waren erg blij met de extra arbeidsplaatsen, ook voor lager opgeleiden, die er komen. Men juicht het verder zeer toe dat de gemeente efficiënt omgaat met wat er is en dat zij dus een bestaand bedrijventerrein gaat opknappen. De focus op duurzaamheid en recycling in het havengebied viel ook bijzonder goed. Maar het meest leken de politici in hun sas met het feit dat de ondernemers hebben toegezegd voor 17 miljoen mee te investeren.

 

Diamant

Gert Jan Ardesch, voorzitter van de Belangenvereniging Ondernemers Havengebied, sprak de raadsleden van de Stadsdeelcommissie toe. Hij noemde het Enschedese havengebied ‘een ruwe diamant, een kostbaar bedrijfsterrein dat de afgelopen jaren is verwaarloosd en dat dringend op een opknapbeurt zit te wachten. Als we niets doen, zullen bedrijven met name in de recycling vertrekken naar havens elders in Twente.’ Wethouder Marijke van Hees gaf aan dat de gemeente steun krijgt van andere overheidspartijen en dat dat ook nodig is. In 2011 begint het werk. In 2014 is de herstructurering klaar.

 

13 december

De openbare ruimte in de Binnenhaven wordt volledig vernieuwd, laad- en loskades worden gerepareerd en uitgebreid, de havenarmen worden uitgebaggerd en diverse bestaande bedrijfskavels worden herontwikkeld. Het college vraagt de gemeenteraad nu het benodigde uitvoeringskrediet definitief beschikbaar te stellen. Op 13 december neemt de raad zijn besluit. In totaal wordt de komende jaren rond de 47 miljoen euro geïnvesteerd in het havengebied. De gemeente ziet het als een van de belangrijkste bedrijventerreinen van Enschede. Circa 17 miljoen euro komt van ondernemers en acht miljoen euro van de gemeente Enschede. Het resterende bedrag komt uit subsidiegelden van de Europese Unie, de Rijksoverheid en de Provincie Overijssel.

 

Enorme impuls

Gert Jan Ardesch, voorzitter van de Belangenvereniging Ondernemers Havengebied: ‘We zijn heel blij dat na een lange en intensieve voorbereiding nu eindelijk kan worden begonnen met de renovatie van de Binnenhaven, het uitbaggeren van de haven en het herstellen en uitbreiden van kades. Daardoor kunnen diverse havenondernemers hun bedrijfsactiviteiten uitbreiden en de noodzakelijke investeringen in hun bedrijf doen. De herstructurering van de Binnenhaven is enorme impuls voor het havengebied als geheel. Het levert meer kwaliteit, een hogere omzet en veel nieuwe arbeidsplaatsen op.’

 

70% in de plus

Ondernemers en de gemeente Enschede werken al jaren intensief samen met als doel om de investeringen in privé-bedrijfskavels concreet te maken, het gebruik van de beschikbare ruimte te verbeteren en om een betere en functionele openbare ruimte te maken. De havengebonden bedrijvigheid wordt zo sterk gestimuleerd en de kansen worden benut om de Binnenhaven te verduurzamen. Het resultaat van de gezamenlijke inspanningen is een sterke verhoging (+ 70%: van 500.000 naar 800.000 ton) van de hoeveelheid goederen die in de Binnenhaven wordt overgeslagen, een duurzame ontwikkeling van het gebied én behoud en uitbreiding van de werkgelegenheid met minimaal 300 arbeidsplaatsen.

 

Binnenhaven aan de beurt

In september 2005 is door de gemeenteraad het Masterplan Havengebied Enschede vastgesteld. Op basis hiervan wordt sinds 2005 projectgewijs de herstructurering per deelgebied uitgevoerd. Nu is de Binnenhaven en omgeving aan de beurt. Het ruimtegebruik in de Binnenhaven is op dit moment niet efficiënt. De openbare ruimte is sterk verouderd. En door achterstallig onderhoud wat betreft baggeren en oevervoorzieningen èn de beperkte aanwezigheid van kades, vinden slechts in beperkte mate watergebonden activiteiten plaats.