Herstructurering bedrijventerrein Havengebied

Regio Twente verkent hoe beheer Twentse havens professioneler kan

De Regio Twente laat samen met de regionale partners een verkenning uitvoeren hoe het beheer van de Twentse havens professioneler kan.

logo-regio-twente
In Twente zijn vijf gemeenten die bulk- en stukgoederen lossen via hun binnenhavens. De Twentse binnenhavens verwerkten in 2006 in totaal 5.6 miljoen ton aan bulk- en stukgoederen. Dat is zeer veel: samen zijn ze daarmee de grootste in Nederland. De Regio Twente speelt een bovenregionale rol bij het ontwikkelen van een kwalitatief hoogwaardig netwerk van binnenhavens in Oost Nederland.

Binnenhavenvisie
De binnenhavens van Twente liggen in de gemeenten Twenterand, Almelo, Hof van Twente, Hengelo en Enschede. Deze gemeenten hebben samen met Rijkswaterstaat, de Regio Twente, de provincie Overijssel en de ondernemers, verenigd in de Werkgroep Twentekanalen en de Kamer van Koophandel, veel werk verzet om de binnenhavens verder te ontwikkelen. De genoemde partijen zorgden er samen voor dat de Binnenhavenvisie Twente tot stand kwam en ze zijn ermee begonnen om de bijbehorende maatregelen uit te voeren. Daarbij gaat het vooral om het wegwerken van de achterstand in het beheer en onderhoud van de Twentse binnenhavens. De Binnenhavenvisie stelt dat het nodig is om organisatie en beheer professioneler aan te pakken als wij de regio Twente economisch verder willen brengen en logistiek nog beter op de kaart willen zetten.

foto-binnenhavenvisie

Havenatlas
Regio Twente heeft dan ook besloten om samen met de regionale partners een verkenning uit te voeren naar de professionalisering van het beheer van de Twentse havens. Belangrijk is dat er duidelijkheid komt over de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van overheden en bedrijven. Dat is een voorwaarde om aan de slag te kunnen gaan met ruimtelijke, infrastructurele en milieutechnische maatregelen in Binnenhavens. Buck Consultants International is gevraagd om Regio Twente te ondersteunen bij deze verkenning. Het bedrijf werkt eerst aan kennisopbouw bij de afzonderlijke gemeenten en betrokken partijen in Twente. Ook komen in het project de samenwerkingsmogelijkheden tussen de havengemeenten aan bod. Het project start met een inventarisatie van het havenbeheer per gemeente. Elke gemeente stelt een eigen Havenatlas samen. Die beschrijft het havengebied: de faciliteiten, de eigendomsverhoudingen, de onderhoudstoestand in het havengebied, de toekomstige ontwikkelingen; het operationele beheer (wie doet wat?); het financiële beheer: begroting, investeringen en subsidies. Door de opzet van de Havenatlas wordt per gemeente een eerste stap gezet in de kennisontwikkeling rondom havenbeheer. Deze kennis wordt uitgebouwd via gesprekken met havengebruikers en belanghebbenden binnen en buiten de regio, een inventarisatie van best practices in andere binnenhavens en het delen van kennis en ervaringen tijdens een regionale Havenkennisdag.

Eerste helft 2010
Alle opgedane kennis en ervaring wordt vastgelegd in een Handboek Havenbeheer. Met deze leidraad in de hand worden per gemeente een Actieplan met verbeter- mogelijkheden voor havenbeheer uitgewerkt. Bij de uitwerking hiervan wordt ook vastgesteld in hoeverre samenwerking tussen havens in Twente een waardevol instrument kan zijn voor professionalisering van het havenbeheer. De mogelijkheden en het draagvlak voor samenwerking tussen binnenhavens in Twente wordt bestuur- lijk bekrachtigd en vormt het startsein om met de lokale en/of regionale verbetermogelijkheden aan de slag te gaan. De projectwerkzaamheden worden uitgevoerd in de eerste helft van 2010. De komende maand staat in het teken van de inventarisatie van het havenbeheer per gemeente met als resultaat een eigen Havenatlas. De Havenkennisdag zal naar verwachting plaatsvinden in mei 2010.

Voor meer informatie over dit project kunt u zich wenden tot dhr. H. Haaksema (h.haaksema@regiotwente.nl/053-4876780) of mevr. I. van Dongen (irene.dongen@bciglobal.com/ 024-3790222)